Pasūtītājs ir klients, kuram tiek ražots aprīkojums (turpmāk tekstā – Produkcija). Izpildītājs – UAB “Tvora”, uzņemas pienākumu ražot un nodot Produkciju.

1 Pakalpojuma nosacījumi un apraksts

1.1. Pasūtītās Produkcijas specifikācija un apraksti sniegti individuālā komercpiedāvājumā, kuru pēc Pasūtītāja lūguma sagatavo Izpildītājs. Izpildītājs apņemas izgatavot un nodot komercpiedāvājumā minēto Produkciju pasūtītājam, saskaņā ar komercpiedāvājumā noteikto termiņu un cenu.

1.2. Apstiprinot komercpiedāvājumu, Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Produkcijas specifikāciju, īpašībām un pakalpojuma nosacījumiem, kas pieejami tīmekļa vietnē un komercpiedāvājumā. Produkcija tiek izgatavota individuāli pēc Pasūtītāja izmēriem, ņemot vērā ražošanas un montāža tehnoloģiskās īpatnības, un to nevar atdot atpakaļ Izpildītājam.

1.3. Izgatavošanas termiņš norādīts komercpiedāvājumā un to sāk skaitīt no avansam maksājuma datuma. Avansa summa norādīta komercpiedāvājumā. Avansa maksājums arī ir uzskatāms par šo nosacījumu apstiprinājumu un to, ka Pasūtītājs ir iepazinies ar piedāvātā pakalpojuma cenu.

1.4. Pasūtītājam ir pienākums veikt atlikušās pasūtījuma summas apmaksu pirms Produkcijas izņemšanas Izpildītāja noliktavā (Liepkalnio g. 110, Vilnius (Viļņa)) vai pirms piegādes Pasūtītāja norādītā adresē (pakalpojums par papildu maksu), bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pasūtīājs informēts par žoga aprīkojuma ražošanas beigām un sagatavošanu paņemšanai.

1.5. Pilnas īpašumtiesības uz Produkciju Pasūtītājs iegūst tikai pēc pilnīgas norēķināšanās par to. Ja komercpiedāvājumā norādītā pilnā pasūtījuma nav samaksāta, Produkcija tiek uzskatīta par Izpildītāja īpašumu.

2 Izpildītāja pienākumi

2.1. Komercpiedāvājumā noteiktajā termiņā izgatavot Produkciju saskaņā ar iesniegto sarakstu un specifikāciju.

2.2. Piegādāt produkciju uz Pasūtītāja norādīto adresi (pakalpojums par papildu maksu). Piegādes pakalpojums neietver Produkcijas izkraušanas darbus, ja vien nav nolīgts citādi.

2.3. Produkcija tiek uzskatīta par nodotu Pasūtītājam, ja tas apstiprina Produkcijas saņemšanu pavadzīmē vai citā saņemšanu apliecinošā dokumentā. Pasūtītājam ir rūpīgi jāpārbauda Produkcijas (nomenklatūra, kvalitāte utt.) atbilstība pievienotajai specifikācijai. Visas piezīmes par acīmredzamiem Produkcijas defektiem, Pasūtītājam jāsniedz rakstveidā, proti, pavadzīmes vai cita saņemšanu apliecinoša dokumenta parakstīšanas brīdī. Ja Izpildītājs nav saņēmis pretenziju, tiek uzskatīts, ka Produkcija ir kvalitatīva.

2.4. Izpildītājs neatbild par Produkcijas kvalitātes pazemināšanos, ja Pasūtītājs (vai trešās personas) to izmantojušas ne tiem mērķiem, kam šī Produkcija parasti tiek izmantota, vai nav neievērotas instrukcijās noteiktās prasības vai pārkāpti Produkcijas lietošanas noteikumi, kā arī, ja redzami Produkcijas ārējie vai citi defekti, kuri nav fiksēti rakstveidā Produkcijas nodošanas brīdī.

2.5. Izpildītājs apņemas sagatavotos Produktus bez maksas uzglabāt ne ilgāk kā 14 kalendārās dienas no dienas, kad tiek sniegta informācija par Produktu ražošanas beigām un sagatavošanu saņemšanai. Ja Produkti netiek izņemti noteiktajā termiņā, tiek piemērota produkta uzglabāšanas maksa. Pasūtījumiem, kas ir lielāki nekā viena eiropalete (120x80cm) tiek piemērots uzglabāšanas tarifs 2,0 EUR (bez PVN) dienā par katru statistisko vienību (paleti).

3 Garantija

3.1. Produkcijai tiek piešķirta 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija pret slēptiem ražošanas defektiem un šo garantiju sāk skaitīt no rēķina izrakstīšanas dienas.

Sākumā Izpildītājs apņemas apmainīt nekvalitatīvo Produktu, saskaņojot gan pasūtītājam, gan Izpildītājam pieņemamus termiņus. Gadījumā, ja Izpildītājs un Pasūtītājs nespēj vienoties par abām pusēm pieņemamiem nekvalitatīvā Produkta maiņas termiņiem, Izpildītājs samazina produkta cenu vai atgriež Produkta cenu pilnā apmērā, kā arī var segt izdevumus par Produkta defektu labošanu, ja tas ir iespējams.

3.2. Garantija netiek piemērota, ja:

3.2.1. Preču kvalitātes pasliktināšanos vai bojājumus izraisa Pasūtītāja vai trešo personu rīcība, Produkti ir izmantoti citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem šāda Produkcija paredzēta, netiek ievērotas instrukcijās noteiktās prasības.

3.2.2. Produkcijas kvalitātes pazemināšanās, bojājumi vai sabojāšanās radusies nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu dēļ. Betona izstrādājumu vai tā daļu krāsas maiņa vai kaļķu nosēdumu izveidošanās uz to virsmām atmosfēras ietekmē ir dabīgs process un nav uzskatāms par slēptu defektu.

4 Atbildība, vispārīgās prasības

4.1. Ja Pasūtītājs vienpusēji pārtrauc pasūtījuma izpildi ne Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir pienākums atlīdzināt Izpildītājam zaudējumus un samaksāt soda naudu par šo nosacījumu neievērošanu. Soda naudas apmērs ir vienāds ar komercpiedāvājumā minēto avansa summu. Zaudējumu summa pielīdzināma Izpildītāja faktiskajiem zaudējumiem, bet tā nav mazāka par 40% no kopējās pasūtījuma summas.

4.2 Par laikus neapmaksātu rēķinu Pasūtītājs maksā Izpildītājam kavējuma naudu 0,02% apmērā no kopējās pasūtījuma summas par katru kavēto darba dienu.

4.3 Par laikus nepiegādātu Produkciju Izpildītājs maksā Pasūtītājam kavējuma naudu 0,02% apmērā no kopējās pasūtījuma summas par katru kavēto dienu.

4.4. Nepārvarama vara. Izpildītājs neatbild par pilnīgu vai daļēju savu saistību nepildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas dēļ. Izpildītājam, nespējot izpildīt uzņemtās saistības, ir pienākums ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā rakstveidā informēt par to Pasūtītāju un atmaksāt avansa maksājumu.

4.5. Izpildītājs apņemas savstarpējās attiecībās ievērot konfidencialitāti: neatklāt rakstiski, mutiski vai citā veidā trešajām personām nekādus komercdarbības, uzņēmējdarbības vai finanšu informāciju, ar kuru tas iepazinies sadarbojoties uz šo nosacījumu pamata.

4.6. Jebkādi nosacījumu grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai parakstot Izpildes līgumu. Attiecības starp Izpildītāju un Klientu, kas nav atrunātas šajos noteikumos un nav izklāstītas Līgumā, regulē Lietuvas Republikas tiesību akti. Strīdi, kas rodas starp Pasūtītāju un Izpildītāju, ja tie nav atrisināti sarunu ceļā, tiek risināti Lietuvas Republikas tiesās Viļņā (ja Pasūtītājs ir fiziska persona patērētājs, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesās pēc Pasūtītāja dzīvesvietas).

4.7. Visi paziņojumi un cita sarakste tiek iesniegta Pasūtītājam/Izpildītājam personīgi vai nosūtot pa pastu vai e-pastu. Izpildītājs un Pasūtītājs apliecina, ka paziņojumiem, kas iesniegti pa e-pastu ir tāds pats juridiskais spēks kā ar roku parakstītiem dokumentiem, ar nosacījumu, ka tie nosūtīti no Pasūtītāja/Izpildītāja e-pasta adreses ar Pasūtītāja/Izpildītāja rekvizītiem, kas minēti pasūtījumā.

4.8. Jūs varat iesniegt pieprasījumu / sūdzību par mūsu vietnē iegādātu produktu Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā, kā arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienesta teritoriālajās nodaļās novados vai aizpildīt pieteikuma veidlapu EGS platformā http://ec.europa.eu/odr/ ”.